Σε συνεργασία με την Παρέα του Δάσους, το Matolaki εκπονεί μελέτες παιδαγωγικής διαμόρφωσης και αναβάθμισης υπαίθριων χώρων όπως σχολικές αυλές, υπαίθριες τάξεις και σχολικές περίμετροι. Η σύμπραξη των δύο φορέων εργάζεται με χωρικά συγκεκριμένα (site specific) και εννοιολογικά οριοθετημένα (contextual design) χαρακτηριστικά, με επίκεντρο όλες τις παιδαγωγικές παραμέτρους που πρεσβεύουν και εφαρμόζουν στην πρακτική τους.

Πάγιος στόχος της δραστηριότητας είναι να συμβάλλει αλλά και να εμπλουτίσει τις παιδαγωγικές στοχεύσεις του εκάστωτε πλαισίου σχεδιάζοντας και μορφοποιώντας το υπάρχον εκπαιδευτικό περιβάλλον με τρόπους που οι αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα. 

Οι ομάδες Matolaki in situ και Παρέα του Δάσους -αποτελούμενες από ειδικότητες παιδαγωγού, σχεδιαστή και τεχνικού-επισκέπτονται το σχολικό περιβάλλον και συλλέγουν δεδομένα με ποικίλους τρόπους ώστε να αφουγκράστούν με προσοχή τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μελετούν τις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές και χωρικές συνθήκες, την υφιστάμενη χρήση τους και τις δυνατότητες τους.

Ύστερα, συγκροτούν και παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης του χώρου με αναλογικές/ψηφιακές απεικονίσεις και θεωρητικές τεκμηριώσεις του λειτουργικού, αισθητικού και βέβαια του παιδαγωγικού κριτηρίου.

Τέλος, οι ομάδες Matolaki in situ και Παρέα του Δάσους διαθέτουν επίσης όλα τα μέσα για την επίβλεψη και την υλοποιηση των σχεδίων επί του πεδίου και την συντήρηση των κατασκευών που προτείνουν. Προχωρούν στην υλοποίηση του έργου επί τόπου με προκαθορισμένο οργανοδιάγραμμα και χρονικό ορίζοντα.

Οι ομάδες εργάζονται στο πεδίο κατά τα πρότυπα της παιδαγωγικής τους. Με την σειρά της, η κατασκευαστική δραστηριότητα ανατροφοδοτεί και εμπλουτίζει την παιδαγωγική.


Matolaki © 2022